Organizacja imprez firmowych, organizacja imprez katowice
Wydarzenia

Zespoły
Kabarety
Konferansjerzy
Klasyka
Muzyka narodów
Jedyni tacy
Zagraniczne
Konferansjerzy

 Maciej Stuhr


Syn znanego i cenionego aktora Jerzego Stuhra, pocz±tkowo nie przejawia³ zainteresowania aktorstwem, obieraj±c jako kierunek studiów psychologiê na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. Jeszcze w szkole ¶redniej za³o¿y³ wraz z przyjació³mi kabaret "Po ¿arcie", który wystêpowa³ na wielu przegl±dach, choæby krakowskiej "Pace".Choæ nie jest zawodowym aktorem (dopiero w 1999 zacz±³ studia na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie) ma na swoim koncie spor± ilo¶æ wystêpów w przedsiêwziêciach filmowych. Debiutowa³ w "Dekalogu X" Krzysztofa Kie¶lowskiego rol± Piotrka. W filmowej adaptacji "Przedwio¶nia" Filipa Bajona wed³ug. ¯eromskiego udowadnia, ¿e jest "ska¿ony genetycznie" dobrym aktorstwem.